Морска кавга (второ издание)
16.09.2019
До небото вишно
16.09.2019
Сите производи

Учам да пишувам

Достапна се превземање во PDF.

Систематизиран материјал за усвојување на елементарните линии и развивање на графомоториката на децата. Содржини што го поттикнуваат интересот за самостојно пишување, развиваат љубов кон мајчиниот јазик, поттикнуваат емпатија и љубов кон природата и кон животните, ги поттикнуваат мисловните процеси анализа и синтеза.

Категорија: